Klíčová aktivita č. 1 - Vytvoření a inovace partnerské sítě, koordinace partnerských pracovních týmů

Podstatou této aktivity je vytvoření, inovace a koordinace funkční sítě pracovních týmů mezi partnerskými subjekty, a inovace vzájemných kooperačních aktivit a vztahů.

Rámcový program pravidelných koordinačních jednání:

  • výměna aktuálních odborných a pracovních zkušeností pracovního okruhu týmu
  • problematika stáží spadajících do pracovního rámce týmu - příprava, průběh, hodnocení, certifikáty
  • problematika společných workshopových projektů spadajících pod gesci pracovního týmu
  • příprava informačních materiálů spadajících pod gesci pracovního týmu

Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu projektu. V prvních čtyřech měsících projektu proběhne vytvoření pracovních skupin partnerských subjektů. V dalších měsících projektu budou uskutečňována koordinační pracovní setkání v cca pětiměsíčních intervalech. Komunikace bude rovněž uskutečňována pomocí webového portálu, tedy komunikační platformy sítě projektu, kde budou umístěny informace o pořádaných akcích, výměně zkušeností apod.

Výstupy klíčové aktivity č.1

Výstupy této aktivity spočívají ve vytvoření šesti pracovních týmů, složených z členů partnerských institucí, které budou spolupracovat na šesti subprojektech:

  • Tým zaměřený na aplikovanou (edukativní a vývojovou) hudební a kognitivní psychologii, pedagogiku a muzikoterapii - KHV UP, KHV OU, HF JAMU, KONZ
  • Společný pracovní tým se zaměřením na kompozici a elementární komponování – KHV UP, HF JAMU
  • Tým pro hlasovou pedagogiku – AUDIO-Fon, KHV UP, HF JAMU
  • Tým regionální hudební kultury a pedagogiky – KHV UP, KHV OU
  • Tým zaměřený na výměnu zkušeností při manažerských, uměleckých a interpretačních činnostech při organizování mezinárodních festivalů a mezinárodních skladatelských soutěží – FESTA, KHV UP, KHV OU

Výstupem této aktivity bude kromě pracovních týmů a vytvořené partnerské sítě také kontaktní informační adresář pro potřeby cílové skupiny v rámci informačního bulletinu "Music culture meeting" přinášející cílové skupině studentů a akademických pracovníků aktualizované informace o profilaci partnerů a příbuzných subjektů, jejich kontaktech, workshopech, akcích apod. Tento informační bulletin bude vycházet každého půl roku.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace