Charakteristika projektu

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je tvorba, inovace a revitalizace funkčního propojení institucí terciárního vzdělávání, soukromého a neziskového sektoru v oblasti hudební kultury. Cílem projektu je zvýšení příležitosti studentů studijních oborů a akademických pracovníků pro získání nových zkušeností, respektive výměnu poznatků, které nemohli nabýt na vlastním pracovišti či vysoké škole. Tím se kvalitativně posune jejich konkurenceschopnost a flexibilita při uplatnění na trhu práce.

Partneři projektu

Sektor terciárního vzdělávání reprezentují Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci, Katedra hudební výchovy PdF Ostravské Univerzity, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Konzervatoř evangelické akademie v Olomouci.

Neziskový sektor je zastoupen všeobecně prospěšnou společností Festa Musicale Olomouc, soukromý sektor zastupuje klinika AUDIO-Fon centr Brno.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je navázání, respektive zvýšení spolupráce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a pěti partnerskými subjekty, které spadají do terciárního vzdělávání, soukromého sektoru a obecně prospěšného neziskového sektoru a s dalšími institucemi v zahraničí, a to v oblasti vybraných okruhů hudební kultury.

Dílčí cíle projektu směřují k:

 • vytvoření, inovace a koordinace funkční sítě pracovních týmů zúčastněných pěti partnerských subjektů a zintenzívnění vzájemných kooperačních aktivit a vztahů v rámci týmů, tak napříč nimi
 • uskutečňování odborných stáží a pobytů
 • uskutečňování partnerských setkání, workshopů, seminářů za účelem využití zkušeností a potenciálu jednotlivých partnerských subjektů a přizvaných zahraničních odborníků ve prospěch cílových skupin
 • účastem na domácích a zahraničních konferencích jako prostředku a příležitosti k navazování respektive zintenzívnění vzájemných kontaktů a inspirací a jejich přenosu do prostředí partnerských institucí

Cílové skupiny

 • studenti umělecko-pedagogických a hudebně teoretických oborů PdF UP v Olomouci, PdF OU v Ostravě, Hudební fakulty JAMU v Brně a Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci (obory Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání a Hudební teorie a pedagogika). Proponovaný počet 120.
 • akademičtí pracovníci hudebních kateder PdF UP v Olomouci, PdF OU v Ostravě, a Hudební fakulty JAMU v Brně a pracovníci působící jako vyučující na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a AUDIO-Fon centra, s.r.o. Brno. Proponovaný počet 25.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Cílová skupina studentů bude motivována tím, že v rámci projektu bude mít příležitost:

 • zúčastnit se stáží u renomovaných institucí soukromého a veřejného sektoru
 • osobně spolupracovat s významnými odborníky přímo v jejich pracovním prostředí, kam díky své profesní orientaci budou směřovat
 • zúčastnit se zahraničních stáží, kde získají cenné jazykové zkušenosti, kontakty, a zvýší svoji cenu na trhu práce
 • získat kontakty a široký přehled o teritoriu, do kterého se chystají vstoupit po absolvování studia

Předpokládá se značně individuální způsob práce s cílovou skupinou a maximální rozvinutí mentálního potenciálu studentů jak při stážování, tak ve workshopech.

Předpokládá se, že cílová skupina akademických pracovníků bude zainteresována zejména prostřednictvím své profesionální snahy zvýšit si svou akademickou úroveň, možností zúčastnit se zahraničních stáží, kde získají cenné jazykové zkušenosti, kontakty a zvýší svoji cenu na akademickém trhu práce.

Přínos pro cílovou skupinu

Do systémových opatření s dlouhodobým účinkem na cílové skupiny spadá organizační záměr vytvořit funkční propojení institucí terciárního vzdělávání, soukromého a neziskového sektoru v oblasti hudební kultury. Cílem projektu je zvýšení příležitosti studentů studijních oborů a akademických pracovníků pro získání nových zkušeností, respektive výměnu poznatků, které nemohli nabýt na vlastním pracovišti či vysoké škole. Tím se kvalitativně posune jejich konkurenceschopnost a flexibilita při uplatnění na trhu práce.

V oblasti zvýšení flexibility, mobility a uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce projekt přispěje v těchto aspektech:

 • účastníci se na stážích a workshopech osobně seznámí s odborníky z jednotlivých oborových specializací
 • vytvoří se platforma pro vytvoření mezioborových výzkumných týmů a aktivit
 • zvýší se jazykové kompetence
 • zvýší se její uplatnitelnost při šíření vědeckých poznatků v populární formě mezi širší veřejností (např. v kurzech U3V, přednáškách na gymnáziích ap.)

Díky projektu by měly cílové skupiny překročit svůj individuální limitující rámec jazykové a informační bariéry a zakotvit do domácích odborných organizačních struktur s perspektivou přesahu do evropských odborných organizací a společností (ISME, EUS, SAGE aj.). V tomto smyslu je pojat velmi komplexně a současně v těchto rysech spočívá jeho inovativnost.

Projekt výrazně překračuje úzký rámec jedné vysoké školy a jeho míra dopadu je zvýšena díky propojení cílové skupiny s několika partnery participujícími na projektu.

Realizace aktivit po ukončení financování z ESF

 • vytvořená databáze týmů projektu bude k dispozici a bude využívána i v dalších letech po ukončení projektu
 • zkušenosti z projektu budou předány na celostátních setkáních zástupců hudebních kateder v rámci ČR
 • síť partnerů zůstane i nadále funkční

Přidané hodnoty, v čem je projekt inovativní

Přidaná hodnota spočívá v kvalitativním i kvantitativním zvýšením spolupráce mezi domácími a zahraničními institucemi ve sledovaných oblastech hudební kultury. Vytvoření těsných vztahů mezi partnery při vytvoření společných pracovních týmů, vzájemném stážování (viz jejich harmonogram) a realizaci setkání a workshopů.

Přidaná hodnota spočívá ve společném využívání prostorových kapacit a vybavení partnerských pracovišť. Jde o efektivnější a otevřenější využití zejména Uměleckého centra UP v Olomouci, kde sídlí žadatel - Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci, a nových prostor, kterými disponuje pracoviště konzervatoře dislokované před dvěma roky do Olomouce.

Klíčové aktivity

Harmonogram klíčových aktivit

Zahájení projektu:1. 6. 2011
Ukončení projektu:31. 5. 2014
Trvání projektu:36 měsíců
2011IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Stáže a odborné pobyty XXXX
Vytvoření a inovace partnerské sítě, koordinace partnerských pracovních týmů XXXXXXX
Uskutečňování meetingů, workshopů, seminářů XXX
2012IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Stáže a odborné pobyty XXXXXXXXX
Vytvoření a inovace partnerské sítě, koordinace partnerských pracovních týmů XXXXXXXXXXXX
Uskutečňování meetingů, workshopů, seminářů XXXXXX
2013IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Stáže a odborné pobyty XXXXXXXXX
Vytvoření a inovace partnerské sítě, koordinace partnerských pracovních týmů XXXXXXXXXXXX
Uskutečňování meetingů, workshopů, seminářů XXXXXX
2014IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Stáže a odborné pobyty XXXX
Vytvoření a inovace partnerské sítě, koordinace partnerských pracovních týmů XXXXX
Uskutečňování meetingů, workshopů, seminářů XXX

Složení řešitelského týmu

Jméno Pracoviště Funkce
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. KHV PdF UP Hlavní řešitel
MgA. Petr Špaček, Ph.D. KHV PdF UP Hlavní koordinátor projektu
PhDr. Alžběta Marková
Lenka Hejlová
Markéta Steidlová, DiS. KHV PdF UP Koordinátor pro interakci a pro výstupy projektu
Doc. Richard Fajnor HF JAMU Brno Odborný pracovník partnera - JAMU
Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. KHV PdF OU Odborný pracovník partnera - OU
Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
MgA. František Fiala Konzervatoř Evangelické akademie Odborný pracovník partnera - KEAO
MgA. Robert Mimra
PhDr. Iveta Hlubínková Festa Musicale Olomouc Odborný pracovník partnera - FM
Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc. AUDIO-Fon centr Odborný pracovník partnera - AFC
Lenka Hejlová KHV PdF UP Administrativní asistent
Alena Kanurkovová KHV PdF OU Administrativní asistent - OU
Irena Gazdagová Konzervatoř Evangelické akademie Administrativní asistent - KEAO
Ing. Pavlína Soorová Festa Musicale Olomouc Administrativní asistent - FM
Ing. Petra Šestáková AUDIO-Fon centr Administrativní asistent - AFC
Ing. Jaroslav Skácel PSUP Projektový manažer

Hlavní řešitel: řízení řešitelského týmu a koordinace všech zásadních aktivit projektu. Spolupráce s partnery a kontrola dodržování harmonogramu. Je zodpovědný za řádnou realizaci projektu, komunikaci s poskytovatelem dotace a monitorovaní projektu.

Hlavní koordinátor projektu: nejbližší spolupracovník hlavního řešitele. Zajišťování pracovních setkání, organizace setkání a workshopů, editorská garance informačních materiálů, komunikace s partnery a zahraničními institucemi a zajišťování záležitostí spjatých s pobytem zahraničních odborníků.

Koordinátor pro interakci a pro výstupy projektu: obsahově se podílí na webové platformě projektu využívané jako komunikační prostředek mezi partnery i cílovou skupinou, shromažďuje vytvořené písemné a audiovizuální materiály pro jejich aktualizaci. Připravuje a koordinuje zprávy o akcích a událostech souvisejících s projektem. Zajišťuje a upravuje video dokumentační materiál k projektu.

Odborný pracovník partnera – JAMU: úzce spolupracuje s hlavním koordinátorem projektu. Zajišťuje partnerský podíl na koordinaci všech aktivit projektu, organizaci seminářů, workshopů a meetingů, spolupracuje na organizaci stáží, zajišťuje partnerský podíl na ediční činnosti.

Odborný pracovník partnera – OU: úzce spolupracuje s hlavním koordinátorem projektu. Zajišťuje partnerský podíl na koordinaci všech aktivit projektu, organizaci seminářů, workshopů a meetingů, spolupracuje na organizaci stáží, zajišťuje partnerský podíl na ediční činnosti.

Odborný pracovník partnera – KEAO: úzce spolupracuje s hlavním koordinátorem projektu. Zajišťuje partnerský podíl na koordinaci všech aktivit projektu, organizaci seminářů, workshopů a meetingů, spolupracuje na organizaci stáží, zajišťuje partnerský podíl na ediční činnosti.

Odborný pracovník partnera – FM: úzce spolupracuje s hlavním koordinátorem projektu. Zajišťuje partnerský podíl na koordinaci všech aktivit projektu, organizaci seminářů, workshopů a meetingů, spolupracuje na organizaci stáží, zajišťuje partnerský podíl na ediční činnosti.

Odborný pracovník partnera – AFC: úzce spolupracuje s hlavním koordinátorem projektu. Zajišťuje partnerský podíl na koordinaci všech aktivit projektu, organizaci seminářů, workshopů a meetingů, spolupracuje na organizaci stáží, zajišťuje partnerský podíl na ediční činnosti.

Administrativní asistent: Řízení prací na projektu spojených s cílovou skupinou, zajištěním stáží, setkání a workshopů.

Administrativní asistent – JAMU: Řízení prací na projektu spojených s cílovou skupinou, zajištěním stáží, setkání a workshopů.

Administrativní asistent – OU: Řízení prací na projektu spojených s cílovou skupinou, zajištěním stáží, setkání a workshopů.

Administrativní asistent – KEAO: Řízení prací na projektu spojených s cílovou skupinou, zajištěním stáží, setkání a workshopů.

Administrativní asistent – FM: Řízení prací na projektu spojených s cílovou skupinou, zajištěním stáží, setkání a workshopů.

Administrativní asistent – AFC: Řízení prací na projektu spojených s cílovou skupinou, zajištěním stáží, setkání a workshopů.

Odborný vedoucí workshopů: Metodicky vede workshopy. Řídí výměnu zkušeností, určuje směr workshopu a vede zvolená témata.

Monitorovací indikátory

Počet osob poskytujících služby: 8
Počet podpořených osob-studentů VŠ: 145
Počet podpořených pracovníků ve VaV v dalším vzdělávání: 25
Počet zapojených partnerů: 5
Datum plánované hodnoty: 31.5.2014
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace